İş Sağlığı ve  Güvenliği

Grup şirketlerimizde olası acil durumlar gözetilerek hazırlanan acil durum eylem planları, yasal sürelere ve şartlara göre yenileniyor. Eylem planları kapsamında oluşturulan acil durum müdahale ekiplerine mevzuatın uygun gördüğü kurumlar ve kişiler tarafından gerekli eğitimler verilerek, yılda en az bir defa tatbikat düzenleniyor.

Şirketlerimizde tehlike ve riskler belirlenip mevzuatın öngördüğü hususlarda belgelenerek, risk değerlendirmesi raporları hazırlanıyor. Hazırlanan risk değerlendirmesi raporları, yasal sürelere ve şartlara göre kısmen veya tamamen yenileniyor.

Şirketlerimizde görevli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından, iş sağlığı ve güvenliği süreçleri ile şirket içi uygulamalar kontrol ediliyor; gerektiğinde düzeltici/ önleyici faaliyetlerin belirlendiği çalışma ortamı ve sağlık gözetimleri düzenli olarak icra ediliyor. İşyeri hekimleri, çalışanların işe giriş tetkikleri ile düzenli muayenelerinin yanı sıra, iş kazalarının, ramak kala olayların kayıtlarını tutuyor, bunları inceleyip raporluyor.

İş ekipmanlarının düzenli kontrolleri yetkili kuruluşlar ve yetkin kişiler tarafından, iş hijyeni ölçümleri ise iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin tespitleri ve önerileri doğrultusunda yapılıyor. İş sağlığı ve güvenliği riskleri, CSR Holding şirketlerinin Riskin Erken Saptanması Komiteleri’nde görüşülerek, eyleme geçme ve takip süreçleri işletiliyor. Bu faaliyetler, yıllık denetim iş planları çerçevesinde, uyum ve iç kontrol gerekleri açısından da denetleniyor. Holdingimizin yönetim organlarına, şirketlerimizin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgi veriliyor.